♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

9 वी इतिहास e learning Video

अनु क्र
    पाठाचे नाव     लिंक
1इतिहासाची साधने 9 वी इतिहासयेथे क्लिक करा 
2 भारत 1960 नंतरच्या घडामोडी 9 वी इतिहासयेथे क्लिक करा 
3 भारतापुढील अंतर्गत आव्हाने 9 वी इतिहासयेथे क्लिक करा 
4आर्थिक विकास 9 वी इतिहासयेथे क्लिक करा 
5शैक्षणिक वाटचाल  9 वी इतिहासयेथे क्लिक करा 

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.