♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

9 वी गणित भाग 1 सेमी माध्यम e learning Video

No.घटकाचे नाव View
1Practice Set 1.1 9th Maths – 1Click here
2Practice Set 1.2 9th Maths – 1Click here
3Practice Set 1.3 9th Maths – 1Click here
4Practice Set 1.4  9th Maths – 1Click here
5Real Numbers Basic of Practice Set 2.1 | Part – 1 9th Maths – 1Click here
6Real Numbers Basic of Practice Set 2.2 | Part – 2 9th Maths – 1Click here
7Real Numbers Basic of Practice Set 2.3 | Part – 3 9th Maths – 1Click here
8Real Numbers Practice set 2.3 Part 3 9th Maths – 1Click here
9Polynomials Practice Set 3.1 9th Maths – 1Click here
10Polynomials Practice Set 3.2   9th Maths – 1Click here
11Polynomials Exercise 3.3  part 1   9th Maths – 1Click here
12Polynomials Practice Set 3.3 Part 2   9th Maths – 1Click here
13Polynomial Exercise 3.4  9th Maths – 1Click here
14Polynomials Practice set 3.5 9th Maths – 1Click here
15Polynomials Practice set 3.6 9th Maths – 1Click here

सूचना – उर्वरीत घटक अपडेट करण्याचे काम सरु आहे . लवकरच या ठिकाणी उर्वरीत घटक उपलब्ध होतील.