♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 8 वी सेतू अभ्यास दिवस 16

इ 8 वी  सेतू अभ्यास दिवस 16

विषय  – मराठी 

 वाक्यप्रचार

खालील वाक्यप्रचार वाचा  व त्याचे अर्थ आपल्या वहीत लिहा

खालील वाक्यप्रचार त्याचे अर्थ शेजारील आकृतीमध्ये शोधून  आपल्या वहीत लिहा


विषय  – गणित

खालील माहिती समजावून घ्या

विषय  – इंग्रजी

Activity – 16

खालील गोष्ट योग्य क्रमाने लावा 

Answer the following questions.

1. How did the farmer make money?

2. Which event shows that the farmer was greedy?

3. What was the result of farmer’s greediness?

4. What did the farmer get after killing the goose?

कृती खालील जगाच्या नकाशात खंड व महासागर ओळखा व त्यांना नावे द्या.

उत्तरे लिहा.

1) भूरूपे म्हणजे काय?

वडालधारा

2) पृथ्वीवरील भूरूपांची नावे सांगा.

3) जमिनीवरील भूरूपांना नाव देण्यासाठी तुम्ही कोणते निकष वापरले?

  • विविध भूरूपांची सुबक आकृती काढा व त्या भूरूपांची थोडक्यात माहिती लिहा.

विषय  – हिंदी

नाट्यीकरण 

छात्र निम्नलिखित नाटक अपने घरवालों को करके दिखाएं