♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 7 वी सेतू अभ्यास दिवस 16

इ  7 वी  सेतू अभ्यास दिवस 16

विषय  – मराठी 

 मजकूर वाचन करून शीर्षक देणे

 खालील माहिती  उदाहरण कशा पद्धतीने सोडवले आहेत समजावून घ्या

विषय  – इंग्रजी 

 Activity – 16

Identifies the main parts of speech.

 खालील वाक्य मोठ्याने  वाचा  

1) I like to ride bicycle. 

2) The monkey is sitting on the tree. 

3) It was a brilliant idea. 

4) I studied very hard. 

5) A plant needs sunshine. 

6) The lion roared loudly. 

7) The cat sat on a mat. 

8) Hurray! We won the match. 

9) Ouch! That hurts. 

10) He is clever but he is lazy. 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्यावर 

 1 Read the above sentences. 

2) Copy it in your notebook. 

3) Underline those words/parts of speech said by teacher with different colours or Write down those words/parts of speech with different colours. 

4) Use same colour for the words that belongs to same parts of speech. e.g. Noun-Green, Pronoun- Red, etc. 

5) Do it till all 8 parts of speech are being covered

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

१) वर्धमान महावीरांनी कोणती शिकवण दिली?

उत्तर : …………………………………………

२) गौतम बुद्धांचे कोणते वचन विख्यात आहे त्याद्वारे कोणती मुल्ये प्रकट होतात ?

उत्तर : …………………………………………

३) खिचन धर्माची शिकवण काय सांगते?

उत्तर : …………………………………………

४) इस्लाम धर्माची शिकवण काय सांगते ?

उत्तर : …………………………………………

५) इस्लाम धर्माचा कोणता ग्रंथ प्रसिद्ध आहे?

उत्तर : …………………………………………


विषय  – हिंदी

कविता मे आए इन अर्थ के शब्द दुढ़ो

आँधी……………………..

तिरस्कार .. ……………………