♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ८ वी विषय – विज्ञान 4. धाराविद्युत आणि चुंबकत्व page no 23-24

इयत्ता  ८ वी   विषय – विज्ञान 4. धाराविद्युत आणि चुंबकत्व  page no 23-24

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .)

खालील 3  व्हिडिओ काळजीपूर्वक  पहा व हा घटक समजावून घ्या   

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा. 

1 धाराविद्युत कसे मिळते   ? 

 उत्तर :- …………………………………

2  विद्युतस्थितिक विभव कशाला म्हणतात ? 

 उत्तर :- …………………………………

3  विभवांतर कशाला म्हणतात   ? 

 उत्तर :- …………………………………

4 विद्युतघट कशाला म्हणतात ?

 उत्तर :- …………………………………

5 कोरडा विद्युतघट आकृती काढा     ?

 उत्तर :- …………………………………

उर्वरित घटकावर आपण पुढील भागात प्रश्न पाहणार आहोत . 

4. Current Electricity and Magnetism 

         सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील 2   व्हिडिओ पहावे व अभ्यास करावा 

https://youtu.be/EYxoU3__6-Q
https://youtu.be/afExQ4sbf3U

Write the answers to the following questions in your notebook.

1 How are electrical conductor  made ?

  Answer: -……………………………………….

2 What is the Electrostatic Potential called?

  Answer: -……………………………………….

3 What is a potential difference?

  Answer: -……………………………………….

4 What is an Electric cell called?

Answer: -……………………………………….

5 Draw a Dry Cell  diagram?

Answer: -……………………………………….

We will look at the remaining part in the next section.