♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ७ वी विषय – विज्ञान 5. अन्नपदार्थ सुरक्षा page no 34-36

इयत्ता  ७   वी   विषय – विज्ञान 5. अन्नपदार्थ  सुरक्षा page no 34-35

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .)

खालील 3  व्हिडिओ काळजीपूर्वक  पहा व हा घटक समजावून घ्या   

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा. 

1 अन्नबिघाड कशाला म्हणतात  ? 

 उत्तर :- …………………………………

2  अंतस्थ घटकामुळे पदार्थात कोणते बदल होतात ? 

 उत्तर :- …………………………………

3 संख्यात्मक अन्न नासाडी कशाला म्हणतात   ? 

 उत्तर :- …………………………………

4 गुणात्मक अन्न नासाडी कशाला म्हणतात ?

 उत्तर :- …………………………………

5 अन्न वाया जाऊ नये म्हणून  तुम्ही काय कराल ते लिहा    ?

 उत्तर :- …………………………………

6   जागतिक अन्न सुरक्षा दिन कोणता आहे ? .

 उत्तर :- …………………………………

उर्वरित घटकावर आपण पुढील भागात प्रश्न पाहणार आहोत . 

          5. Food Safety

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील  व्हिडिओ पहावा व अभ्यास करावा 

Write the answers to the following questions in your notebook.

1 What is food spoilage?

 Answer: -………………………………………….

2 What changes occur in the substance due to internal factors?

 Answer: -………………………………………….

3 What is Qualitative food waste?

 Answer: -………………………………………….

4 What is a Quantitative food waste?

Answer: -………………………………………….

5 Write down what you will do to avoid wasting food.

Answer: -………………………………………….

6 What is World Food Day? .

Answer: -………………………………………….

Leave a comment