♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ८ वी विषय -गणित 6.बैजिक राशींचे राशींचे अवयव Page no ३०

इयत्ता  ८ वी   विषय  -गणित  6.बैजिक राशींचे  राशींचे अवयव     Page no  ३०

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.  व   खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा          

सरावसंच 6.1

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. व खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा 

सरावसंच 6.2 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास 

Factorisation of Algebraic Expressions 

Practice Set 6.1 and  Practice Set 6.2 

  खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.

Solve the following Problem in your notebook

(खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा. )

Solve the following Problem in your notebook

(खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा. )

  • सोप्या पद्धतीने निसर्ग चित्र काढा व रंगवा

  • सोप्या पद्धतीने कागदापासून आकर्षक पेपर बॉक्स तयार करणे