♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ७ वी विषय -गणित 4.कोन व कोनाच्या जोड्या Page no २७

इयत्ता  ७  वी   विषय  -गणित 4.कोन व कोनाच्या जोड्या       Page no २७ 

(सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी  प्रश्नांच्या खाली  अभ्यास  दिलेला आहे .).

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.             

खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास 

4.Angles and Pairs of Angles Page no 27 Practice set 17

  खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.

Solve the following Problem in your notebook

(खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा. )

  • सोप्या पद्धतीने कागदापासून ससा बनवा
  • सोप्या पद्धतीने कागदापासून स्टार बनवा