इयत्ता ७ वी विषय – भूगोल धडा 3 भरती ओहोटी Page no 10

खालील व्हिडिओ पहा .खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा 

  1.  केंद्रोत्सारी व  गुरुत्वीय बल म्हणजे काय  ?

                उत्तर – …………………………………………..

           2  भरती म्हणजे काय     ? 

        उत्तर – ………………………………………

            3.  ओहोटी म्हणजे काय ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            4 .  सागर जलाच्या भरती होतीस कारणीभूत ठरणारे घटक  कोणते ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            5 .  भरती ओहोटी निर्मितीची प्रक्रिया आकृती काढा  व नावे द्या ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            6 .भरती ओहोटी चे कोणकोणते प्रकार आहेत ते लिहा?

           उत्तर – …………………………………………..

Name (required)E-mail (required)Website

Leave a Reply