♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय – भूगोल ४. हवा व हवामान Page no 19

खालील पहा .खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा 

  1.  हवा म्हणजे काय  ?

                उत्तर – …………………………………………..

           2  हवेची कोण कोणती स्थिती आपण अनुभवत असतो    ? 

        उत्तर – ………………………………………

            3.  जानेवारी ते डिसेंबर या वर्ष भराच्या काळात सर्व साधारणतः कोणते ॠतू कोणत्या महिन्यात  येतात ते तक्ता स्वरूपात वहीत लिहा? 

           उत्तर – …………………………………………..

            4 .   पाऊस पडत असेल त्या वेळी आपण कोणते विशेष  कपडे घालतो ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            5 .  लोकरीचे कपडे आपण केव्हा वापरताे ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            6 . तलम सुती कपडे प्रामुख्याने  कोणत्या ऋतूत वापरतात ?

           उत्तर – …………………………………………..

            7 . हवेची सरासरी स्थिती कशी निश्चित केली जाते ? 

           उत्तर – …………………………………………..

      8 हवामान कशाला म्हणतात   ?            

          उत्तर – …………………………………………..

           9 हवेचे मुख्य अंगे कोणती    ?            

          उत्तर – …………………………………………..