♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय – इंग्रजी Action time No 13

खालील व्हिडिओ पहा  व  त्यामध्ये दाखवल्याप्रमाणे  म्हणा  व  कृती करा 

Listen carefully say and act

https://youtu.be/F0PWb6MJ24k