♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 7वी सेतू अभ्यास दिवस १३

इ  7वी  सेतू अभ्यास दिवस १३ 

विषय  – मराठी

  • इयत्ता सहावीच्या पाठ्यपुस्तकात आलेले  दहा  वाक्यप्रचार  दहा  म्हणी  आपल्या वहीत लिहा हे शोधलेले वाक्यप्रचार वर्णानुक्रम अनुसार लावा 
  • कानामागून आली अन तिखट झाली    या म्हणीवर आधारित एक संवाद तयार करा 

विषय  – गणित

विषय  – इंग्रजी 

Activity-13
Look at the table given below make as many as polite request as you can.

Match the information in column A with the request in column B.

विषय  – परिसर अभ्यास  कृतिपत्रिका 12

संदर्भ : इयत्ता सहावी, प्रकरण- 09- गती व गतीचे प्रकार.

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

1. परिसरातील गतिमान असणाऱ्या विविध वस्तूंची यादी करून त्यामध्ये गतीचे कोणकोणते प्रकार दिसतात याचा शोध घ्या.

उत्तर : ………………………………………….

1. झोपाळ्यावर झोके घेताना झोपाळ्याचे निरीक्षण करा व गतीचे प्रकार सांगा.

उत्तर : ………………………………………….

2. आकाशामध्ये पक्षी उडत असताना निरीक्षण करा व त्यामधील गतीचे प्रकार ओळखा.

उत्तर : ………………………………………….

3. एका सरळ रस्त्यावर सायकल चालवा व सायकल चालवत असताना तुमची सायकल व सायकलचे चाक याचे

निरीक्षण करून गतीचे प्रकार सांगा.

उत्तर : ………………………………………….

१) न्यायव्यवस्थेच्या शिरोभागी कोणते न्यायालय असते ?

उत्तर: …………………………………………..

२) जिल्हा पातळीवर कार्य करणाऱ्या न्यायालयाला काय म्हणतात?

उत्तर: …………………………………………..

विषय  – हिंदी

नीचे दिए हुए चित्र का  छात्रा देखकर निरीक्षण करें | और उसका वर्णन लिखिए