♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – ७ वी विषय – इतिहास 4.शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र page no 14

इयत्ता  –    ७ वी   विषय –  इतिहास    4.शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र      page no 14

school education ,elementary school ,top elearning websites 

खाली दिलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा आणि  शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र      हा पाठ समजावून घ्या   व्हिडिओ खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा  

स्वाध्याय सोडवण्यासाठी आपण  खालीलव्हिडिओ पाहू शकता

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा