♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – ७ वी विषय – इंग्रजी 1.4 Journey to the West page no 18

इयत्ता –  ७  वी  विषय –  इंग्रजी  1.4 Journey to the West   page no 16

A  introduction to number system ,school education ,elementary school ,top elearning websites 

खाली दिलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा आणि अर्थ समजावून घ्या   

Leave a comment