♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता -६ वी विषय – इंग्रजी 2.1 Minnie and Winnie page no 28

इयत्ता -६ वी  विषय –  इंग्रजी  2.1 Minnie and Winnie  page no 28

A  introduction to number system ,school education ,elementary school ,top elearning websites 

खाली दिलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा आणि 2.1 Minnie and Winnie कवितेचा अर्थ समजावून घ्या   

कविता तालासुरात म्हणा व पाठ करा .त्यासाठी खालील  व्हिडिओ पहा . 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा