♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 6 वी विषय – गणित Page no 18

पूर्णांक संख्यांची बेरीज 

खालील व्हिडिओ पूर्णांक संख्यांची बेरीज  कशा पद्धतीने   करतात ते समजावून घ्या. 

 खालील स्वाध्याय  आपल्या वहीत सोडवा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ  पहावा   Page no 18

Adding integers

Watch the video below and understand how to adding integers.