♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ७ वी एकरुप रेषाखंड विषय – गणित Page no 8

खाली व्हिडिओ पहा आणि  एकरुप रेषाखंड खालील व्हिडिओ पहा आणि  म्हणजे काय व त्याच्या जोड्या कशा पद्धतीने लिहिता त्याची माहिती घ्या

 खालील स्वाध्याय  आपल्या वहीत सोडवा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ  पहावा   Page no 8

Watch the video below and understand Congruent line segments.