♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय – इतिहास 3 हडप्पा संस्कृती Page No.10

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे  आपल्या वहीत  लिहा 

  1.  हडप्पा संस्कृतीतील लोक कोणता व्यवसाय करावा ?

                उत्तर – …………………………………………..

           2  हडप्पा संस्कृतीतील शेतीत कोणकोणती पिके घेतली जातात     ? 

        उत्तर – …………………………………………..

            3.  हडप्पा  संस्कृतीतील लोकांचा पोशाख कसा होता ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            4 .   हडप्पा संस्कृतीतील स्त्रियांचे दागिने कसे होते  ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            5 .  हडप्पा संस्कृतीतील कलेचा उत्तम नमुना कोणता होता ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            6 . कोठे चांगल्या दर्जाचा कापूस तयार होता  ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            7 . मलमली चे कापड कोठे पुरवलेजात होते ? 

           उत्तर – …………………………………………..