♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय – परिसर अभ्यास 2 इतिहास आणि कालसंकल्पना Page No.6

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे  आपल्या वहीत  लिहा