♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

यत्ता ४ थी विषय – परिसर अभ्यास 2 धडा तिसरा मराठा सरदार भोसल्यांचे कर्तबगार घराणे Page No.8

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे  आपल्या वहीत  लिहा 

  1.  मराठे  सरदार कसे होते ?

                उत्तर – …………………………………………..

           2  जिजाबाईंच्या वडिलांचे नाव काय होते     ? 

        उत्तर – …………………………………………..

            3.  महाराष्ट्रात शौर्य जिवंत कोणी ठेवले ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            4 .   महाराष्ट्रातील शूर घराणी कोणती होती  ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            5 .  चारशे वर्षांपूर्वीचे कोणते मंदिर मोडकळीस आले होते ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            6 . चारशे वर्षांपूर्वीच्या  मोडकळीस आलेल्या  मंदिराचा जीर्णोद्धार कोणी केला  ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            7 . निजाम शाही ची राजधानी कोणती होती? 

           उत्तर – …………………………………………..

      8 निजामशाहीतील वजीरा चे नाव काय   ?            

          उत्तर – …………………………………………..