♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय परिसर अभ्यास 2 हडप्पा संस्कृती पान नंबर 10

खालील व्हिडिओ पहा आणि  खालील प्रश्नांची उत्तरे  आपल्या वहीत लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

  1.  हडप्पा संस्कृतीची कोणती वैशिष्ट्ये आहेत   ?

     उत्तर – …………………………………………..

  1. हडप्पा संस्कृतीतील लोकांची घरे कशाची होती?

     उत्तर – …………………………………………..

            ३ हडप्पा संस्कृतीत सांडपाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी काय केलं होतं   ?

     उत्तर – …………………………………………..

४. हडप्पा संस्कृती तील रस्ते कसे होते?

     उत्तर – ………………………………………….. 

५.हडप्पा संस्कृतीतील मुद्रा कशा होत्या ?

     उत्तर – ………………………………………….. 

६.हडप्पा संस्कृतीतील भांडी कशी होती   ?

     उत्तर – ………………………………………….. 

7. हडप्पा संस्कृतीतील महास्नानगृह विषयी माहिती लिहा  ? 

उत्तर – …………………………………………..