♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय- भूगोल पृथ्वी आणि वृत्ते page no 1-4

इयत्ता   ६ वी   विषय-    भूगोल  पृथ्वी आणि वृत्ते    page no 1-4

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  1-4   वरील आहेत 

     घटक समजावून घेण्यासाठी व व्हिडीओ पाहण्यासाठी 

व्हिडिओ पाहिल्यानंतर खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

१   मानवाने पृथ्वी गोल  का निर्माण केला ?

 उत्तर :- ……………………………………

२    अक्षवृत्त कशाला म्हणतात ? 

 उत्तर :- ……………………………………

३  अक्षांश कशाला म्हणतात  ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

४   उत्तर गोलार्ध व दक्षिण गोलार्ध कशाला म्हणतात ? .

 उत्तर :- ……………………………………

५. उत्तर ध्रुव व दक्षिण ध्रुव व कशाला म्हणतात    ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

६. उत्तर ध्रुव विषुवृत्तावर दक्षिण ध्रुवावर  दाखवणारी आकृती काढा     ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

  • खर्‍या मित्रांची ओळख | छान छान गोष्टी अ‍ॅनिमेशन गोष्ट पाहण्यासाठी