♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 6 वी सेतू अभ्यास दिवस १२

इ   6 वी  सेतू अभ्यास दिवस  १२

विषय  – मराठी

चित्र पहा व चित्रा विषयी माहिती आपल्या वहीत लिहा 


2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी