♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी सेतू अभ्यास दिवस १२

इ   5  वी  सेतू अभ्यास दिवस  १२

विषय  – इतिहास

संदर्भ :- इयत्ता चौथी    प्रकरण ११) शायिस्तेखानाची फजिती

शायिस्तेखानाची फजिती: पान क्र. ४२ ते ४४ वर आहे. हा पाठयांश शिवछत्रपती ( परिसर अभ्यास भाग -२) या पाठ्यपुस्तकातआहे 


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक कराखालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

१) शिवरायांच्या किल्ल्यांची नावे लिही.

उत्तर : ………………………………………….

२) पुणे जिल्हात कोणते किल्ले आहेत?

उत्तर : ………………………………………….

३) शिवरायांचा पुण्यात कोणता महाल आहे?

उत्तर : ………………………………………….

4) शायिस्ताखान कोणती गावे घेत पुण्यात आला ?

उत्तर : ………………………………………….

5) शायिस्ताखानाचे सैन्य हैराण का झाले?

उत्तर : ………………………………………….

6) शायिस्ताखान खिडकीवाटे का पळू लागला?

उत्तर : ………………………………………….


💐 💐 आजचा सेतू अभ्यास तुम्ही छान पुर्ण केला तुमचे व तुमच्या पालकांचे अभिनंदन ! 💐 💐 💐