इयत्ता ५ वी विषय – परिसर अभ्यास 1 धडा 3 पृथ्वी आणि जीवसृष्टी वातावरण Page No.14

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे  आपल्या वहीत  लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

  1. वातावरण कशाला म्हणतात  ?

                उत्तर – …………………………………………..

           2  आपण जस जसे वर जात होतो तसतसे काय होते    ? 

        उत्तर – …………………………………………..

            3.  हवेचे कोण कोणते घटक असतात? 

           उत्तर – …………………………………………..

            4 .    हवेच्या थरांची  नावे  लिहा   ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            5 .  तपांबर कशाला म्हणतात ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            6 .  हवामानाशी संबंधित असलेल्या कोणकोणत्या घटना तपांबरात घडतात ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            7 . स्थितांबर  कशाला म्हणतात  ? 

           उत्तर – …………………………………………..

      8 कोणत्या वायूमुळे सजीवांचे रक्षण होते   ?            

          उत्तर – …………………………………………..

Name (required)E-mail (required)Website

Leave a Reply