♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ४ थी विषय – धडा 4 पिण्याचे पाणी Page No.20

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे  आपल्या वहीत  लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

  1. जलसंजीवनी कशाला म्हणतात  ?

                उत्तर – …………………………………………..

           2 सलाईन म्हणजे काय   ? 

        उत्तर – …………………………………………..

            3.  समुद्राचे पाणी खारट का असते ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            4 .    सोडावॉटरच्या बाटली मध्ये काय असते   ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            5 . कोणकोणत्या वस्तू पाण्यावर तरंगतात ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            6 .  कोणत्या वस्तू पाण्यात बुडतात  ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            7 .  पाणी निवळणे कशाला म्हणतात  ? 

           उत्तर – …………………………………………..