♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 3 री विषय – परिसर अभ्यास जिल्हा राज्य देश Page No. 24

खालील व्हिडिओ पहा व खालील प्रश्नांची उत्तरे  आपल्या वहीत  लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

  1.  खंड कशाला म्हणतात  ?

                उत्तर – …………………………………………..

           2  महासागर कशाला म्हणतात   ? 

        उत्तर – …………………………………………..

            3.  जग कशाला म्हणतात ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            4 .    आपण कोणत्या राज्यात राहतो  ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            5 . भारत देश कसा तयार झालेला आहे ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            6 .  तालुका कसा तयार होतो   ? 

           उत्तर – …………………………………………..

            7 .  सूची चा उपयोग नकाशात कशासाठी होतो  ? 

           उत्तर – …………………………………………..