♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी सेतू अभ्यास दिवस 8

विषय  – मराठी 

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

विद्यार्थ्यांनी खालील कृती कराव्या .

१. प्रथम कवितेचे शांतपणे वाचन करावे.

२. कवितेतील अपरिचित शब्द /समानार्थी शब्द शोधावे.

३. कवितेचा विषय समजून घ्यावा.

४. कवितेत आलेले ठिकाण, प्रसंग, वेळ ह्या बाबी समजून घ्याव्यात.

5 कवितेत कवीला काय सांगायचे आहे ते समजून घ्यावे.

विद्यार्थ्यांनी कविता वाचन केल्यानंतर त्यावर जास्तीत जास्त स्वतःहुन प्रश्न तयार करावे व त्याची उत्तरे देखील लिहावे

विषय  – गणित

विषय  – इंग्रजी 

Template No -8

Riddle (कोडे)  १

खाली दिलेली कोडी वाचा व त्याचे उत्तर लिहा

Riddle (कोडे) २

विषय  – परिसर अभ्यास  कृतिपत्रिका 8

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

१) महाराष्ट्रावर कोणत्या चार सत्ता हुकुमत गाजवत होत्या?

उत्तर : ………………………………………….

२) शिवरायांनी तोरणा किल्ल्यावर कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या?

उत्तर : ………………………………………….

३) शिवरायांनी आदिलशाहाला कोणते उत्तर पाठवले?

उत्तर : ………………………………………….

४) तोरणा किल्ल्याला शिवरायांनी कोणते नाव दिले?

उत्तर : ………………………………………….