♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 4 थी सेतू अभ्यास दिवस 8

विषय  – मराठी 

लिपीचे जाण व  लेखन 

खालील शब्दाच्या आधारे माहिती देणारी वाक्ये तयार करा.

 गाव ,शहर ,शाळा, घर ,आई,  पुस्तक   यावर आधारित वाक्य तयार करा  

२)  स्वतः काही प्रश्न असणारे वाक्य तयार करा 

 उदाहरणार्थ – १.  तुझे गाव कोणते आहे ?  तुझ्या शाळेचे नाव काय आहे ?  असे  पाच प्रश्न तयार करा

विषय  – गणित

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

विषय  – इंग्रजी 

Activity – 8. Can you?

खालील कवितेचा व्हिडिओ पहा 

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा


Repeat lines and enact. 

खालील वाक्य मोठ्याने वाचा व त्याप्रमाणे कृती  करा 

1] Hop like a rabbit. 

2] Jump like a frog. 

3] Fly like a bird. 

4] Run like a dog. 

5] Walk like a duck.

 6] Swim like a duck. 

Complete the following lines.

खालील रिकाम्या जागा भरा  

1] Hop like a —– 

2] Jump like a —— 

3] Walk like a ——- 

4] Swim like a —— 

5] Run like a ——-

विषय  – परिसर अभ्यास १ 

खालील  चाचणी विद्यार्थ्यांनी आपल्या  वहीत सोडवावी

विषय  -भूगोल 

 माझा जिल्हा माझे राज्य 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

१. झाडाचे वेग वेगळे भाग कोणते? 

उत्तर : ………………………………………….

२. आपल्या गावाचे नाव सांगा?

उत्तर : ………………………………………….

३. आपल्या जिल्ह्याचे नाव सांगा?

उत्तर : ………………………………………….

खालील नकाशा चे व्यवस्थित निरीक्षण करा महाराष्ट्रातील  जिल्ह्याची नावे आपल्या वहीत लिहा

1 नकाशामुळे आपणास काय काय समजते?

उत्तर : ………………………………………….

2. नकाशा नसता तर काय झाले असते?

उत्तर : ………………………………………….

3. कोणत्या वस्तू नकाशात दाखवता येत नाहीत ?

उत्तर : ………………………………………….

4. तुमच्या जिल्हा शेजारील जिल्ह्याची नावे सांग?

उत्तर : ………………………………………….