♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी सेतू अभ्यास दिवस 16

इ 5 वी सेतू अभ्यास दिवस 16 

विषय  – मराठी 

जाहिरात वाचन 

 विद्यार्थ्यांनी  खाली दिलेल्या जाहिरातीचे वाचन करावे

प्रश्न : १) ही जाहिरात कशा संदर्भात आहे ?

२) उद्घाटन समारंभ केव्हा आहे ?

प्रदर्शनाचे उद्घाटन कोण करणार आहे ? ३) ४) प्रदर्शनाचा कालावधीव वेळ किती आहे ?

५) प्रदर्शनाचे ठिकाण कोणते ?

विषय  – गणित चाचणी १

गणित या विषयाचे आज चाचणी क्रमांक एक आहे विद्यार्थ्यांनी सदर चाचणी फुलस्केप पेपर किंवा वेगळ्या वही सोडवावी

विषय  – इंग्रजी 

Template No -16

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

१) एक दिवस, जिजामाता शिवरायांना काय म्हणाल्या?

उत्तर : ………………………………………….

 २) कोंढाणा किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

उत्तर : ………………………………………….

३)शिवरायांचे निवडक सरदार कोण-कोण होते?

उत्तर : ………………………………………….

4) तानाजीच्या मुलाचे नाव काय होते?

उत्तर : ………………………………………….

5) तानाजी सूर्याजीला काय म्हणाला ?

उत्तर : ………………………………………….

6 ‘आधी लग्न कोंढाण्याचे, मग रायबाचे’ असे कोण म्हणाले?

उत्तर : ………………………………………….

उपक्रम

तानाजीची कोंढाण्यावर चढाई हे प्रसंगचित्र तयार कर.