♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 5 वी सेतू अभ्यास दिवस १२

इ  5 वी  सेतू अभ्यास दिवस  १२

विषय  – मराठी

 खालील वाक्य काळजीपूर्वक वाचा व व त्या मध्ये कोणते चिन्ह वापरायचे राहिलेले आहे ते ओळखून  वाक्य पुन्हा लिहा

  1. तुझा वाढदिवस केव्हा असतो

२. कोरोना काळात तू स्वतःची काय काळजी घेतली

3. तुझा आवडता पदार्थ कोणता

अ) पुढील वाक्ये वाचा व त्यात योग्य विरामचिन्ह लिहून वाक्य पुन्हा लिहा.

1. इंद्रधनुष्यात किती रंग असतात

2. भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण होते

३. तुम्ही टाळ्या केव्हा वाजवता

(आ) त्याने असे का केले असेल ? या वाक्यात कोणते विरामचिन्ह आले आहे..

(इ). पुढीलपैकी कोणत्या वाक्यात प्रश्नचिन्ह आले आहे ते ओळखा व ते वाक्य पुन्हा लिहा.

1. तू नेहमी शाळेत जा.

२. “अबब! केवढा मोठा प्राणी हा !”

३. विद्यार्थ्याला पुस्तक कोणी दिले?2. विषय – गणित 

सेतू अभ्यास विषय गणित याचा अभ्यास करण्यासाठी