♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय परिसर अभ्यास 2 इतिहास आणि कालसंकल्पना

वरील व्हिडीओ पाहून खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा

1. आपण काळाचे विभाजन का करतो ?.

 उत्तर – …………………………………………..

   2 . पृथ्वीचा स्वतःच्या आसाभोवती फिरण्यास किती कालावधी लागतो ? 

 उत्तर – …………………………………………..

   3.  दिवस किती तासांचा असतो  ? 

उत्तर – …………………………………………..

4. रात्र किती तासांची असते? 

 उत्तर – …………………………………………..

5.दिवस कशाला बनतात ? 

उत्तर – …………………………………………..

६.काळाची क्रमवार विभागणी कशी केली जाते ? 

उत्तर – …………………………………………..

7.इसवी  सणाची सुरुवात कशी झाली? 

उत्तर………………………………………… 

8 .इसवी सन पूर्व म्हणजे काय ? 

उत्तर…………………………………………  

9 कालगणना करणे म्हणजे काय? 

उत्तर…………………………………………