♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 3 री विषय परिसर अभ्यास निवारा आपला आपला

वरील व्हिडीओ पाहून खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा

1. घराची गरज कशासाठी असते.

 उत्तर – …………………………………………..

   2 . जंगली जनावरांची भीती कोणाला असते ? 

 उत्तर – …………………………………………..

   3. प्राण्यांना ही घराची गरज   का असते  ? 

उत्तर – …………………………………………..

4.पक्ष्यांना कशाची भीती वाटत असते? 

 उत्तर – …………………………………………..

5.पक्षी घरटे का बांधतात ? 

उत्तर – …………………………………………..

६.मधमाशा काय बनवतात ? 

उत्तर – …………………………………………..