♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय – परिसर अभ्यास 1 6 नियम सर्वांसाठी page no 28 -29

इयत्ता  ४ थी   विषय  – परिसर अभ्यास 1  6. नियम सर्वांसाठी   page no  28 -29

 खालील  प्रश्न हे पान क्रमांक २८ ,२९ वरील आहे 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  वरील आहेत 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

१  नियमांच्या  पालनाने काय होत असते  ?

 उत्तर :- ……………………………………

२ नियमांचे पालन न केल्यास काय होते ? 

 उत्तर :- ……………………………………

३ नियमांचा आधार कोणता आहे ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

४ कोणते नियम आपण बदलू शकत नाही ?

 उत्तर :- ……………………………………

५. आता मतदानाचा हक्क किती वर्षावरील व्यक्तींना आहे  ? 

 उत्तर :- ……………………………………

६  नियम का करावे लागतात ?

 उत्तर :- ……………………………………

पुढील घटकावर आधारित प्रश्न आपण  पुढील भागात पहाणार आहोत .