♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ४ थी विषय – परिसर अभ्यास 1 ७ आहाराची पौष्टिकता page no 42

इयत्ता  ४ थी   विषय  – परिसर अभ्यास 1  ७. आहाराची पौष्टिकता     page no 42 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

खालील प्रश्न हे पान क्रमांक ४२ ,४३ ४४  वरील आहेत 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

१  अन्नाची  गरज कशासाठी असते ?

 उत्तर :- ……………………………………

२ आपल्या नेहमीच्या जेवणात कोण कोणते अन्नपदार्थ असतात त्यांची नावे लिहा 

 उत्तर :- ……………………………………

३ आपले प्रमुख अन्नपदार्थ कोणते  त्याची  नावे लिहा. 

 उत्तर :- ……………………………………

४ पीठे  कोणकोणत्या  पदार्था पासून   मिळतात ?

 उत्तर :- ……………………………………

५. प्राण्यांपासून आपल्याला कोणकोणते पदार्थ मिळतात ? 

 उत्तर :- ……………………………………

६  कोणता आहार घेतल्याने शरीराचे पोषण चांगल्या प्रकारे होते ?

 उत्तर :- ……………………………………

पुढील घटकावर आधारित प्रश्न आपण  पुढील भागात पहाणार आहोत .