♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय- परिसर अभ्यास 1 10 ओळख भारताची page no 50

इयत्ता  ५ वी  विषय-  परिसर अभ्यास 1 10 ओळख भारताची       page no  50 

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक   50  वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.