♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ६ वी विषय- विज्ञान 8. आपली अस्थिसंस्था व त्वचा page no 57-59

इयत्ता   ६ वी  विषय-  विज्ञान 8.   आपली अस्थिसंस्था व त्वचा     page no 57-59  

 सेमी च्या विद्यार्थ्यांना मराठी च्या खाली अभ्यास दिलेला आहे 

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 57-58        वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

१    आपल्या शरीरातील इंद्रिय कोठे सुरक्षित असतात ?

 उत्तर :- ……………………………………

२    अस्थिभंग म्हणजे काय? 

 उत्तर :- ……………………………………

३  क्ष किरणांचा शोध कोणी लावला  ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

४ क्ष  प्रतिमेच्या आधारे कशाची माहिती मिळते ? .

 उत्तर :- ……………………………………

५. हाडांचे प्रकार कोणते आहेत त्याची माहिती लिहा    ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

६.    अस्थी  संस्था कशाला म्हणतात  ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

७. आकृती काढा मानवी अस्थिसंस्थेचे भाग    ? . 

 उत्तर :- ……………………………………

या पुढील भागावरील प्रश्न आपण पुढील वेळी पाहणार आहोत 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी खालील  अभ्यास आहे 

8.Our Skeletal System and the Skin

खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घेणे

Write the answers to the following questions in your notebook.

1 Where are the various organs are safe  in our body safe?

 Answer: – ………………………………… …

2 What is a fracture?

 Answer: –……………………………………

3. Who  discovered x rays? .

 Answer: – ………………………………… …

What is  X-ray image shows ? .

 Answer: – ………………………………… …

5. Write down information about  the types of bones? .

 Answer: –……………………………………

6. What are  skeletal system called? .

 Answer: –……………………………………

7. Draw  the  Parts of the human skeletal system? .

 Answer: -……………………………………

We will see the questions in this next section next time