♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ४ थी विषय- परिसर अभ्यास 1 10 वस्त्र page no ६३-६५

इयत्ता  ४ थी   विषय-  परिसर अभ्यास 1 10 वस्त्र       page no  ६३-६५

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक  ६३-६५   वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा.

  • सोप्या पद्धतीने पेपर बॅग बनवा

  • सोप्या पद्धतीने आईस्क्रीम चे चित्र काढा व रंगवा