♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ५ वी विषय – इंग्रजी Alyonushka page no 40-41

इयत्ता ५ वी     विषय  –   इंग्रजी  Alyonushka    page no 40-41 

    खालील प्रश्न हे पान क्रमांक 40-41 वरील आहेत 

     खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या.                                            

  Write the answers to the following questions in your notebook in beautiful handwriting

(खालील प्रश्नांची उत्तरे सुंदर हस्ताक्षरात वहीत लिहा ) 

1 What were the feet of the house ? घराला  कशाचे पाय होते ?

Answer:- ………………………………

2  Who was living in the hut ? झोपडीत कोण राहत होते

Answer:- ………………………………

3.   What Baba Yaga said to the Alyonushka ? बाबा यागा अल्योनशुकाला काय म्हणाला

Answer:- ………………………………

4   Who hide the Alyonushka and her brother ? अल्योनशुकाला व तिच्या भावाला कोणी  लपवले ? 

Answer:- ………………………………

खालील शब्द मोठ्याने वाचा वआपल्या वहीत लिहा . 

खालील शब्द  एक One  /  अनेक Many  असे लिहा 

  • सोप्या पद्धतीने कागदापासून आकर्षक पेपर बॉक्स तयार करणे
  • सोप्या पद्धतीने पेपर बॅग बनवा