♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – ४ थी विषय – गणित लगतची संख्या लगतची पुढील संख्या page no 14

इयत्ता – ४ थी   विषय –  गणित   लगतची संख्या  लगतची पुढील संख्या   page no 14

A  introduction to number system ,school education ,elementary school ,top elearning websites 

खाली दिलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा संख्या विस्तारित रूप   घटक समजून घ्या . (सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी खाली अभ्यास दिलेला आहे ) 

खालील उदाहरणे  आपल्या वहीत  सोडवा 

The number just before the number just after 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ  पहावा

व्हिडिओ खाली  दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा.