♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता ४ थी विषय – गणित पाच अंकी संख्यांचे वाचन व लेखन Page no 9

पाच अंकी संख्यांचे वाचन व लेखन

खालील व्हिडिओ पहा पाच अंकी संख्या कशा पद्धतीने लिहितात ते समजावून घ्या. 

 खालील स्वाध्याय  आपल्या वहीत सोडवा 

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ  पहावा   Page no 11

  Reading and Writing 5 digit numbers

Watch the video below and understand how to read  and write five digit numbers.

खालील व्हिडिओ पहा पाच अंकी संख्या कशा पद्धतीने लिहितात ते समजावून घ्या.