♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – 3 री विषय – गणित 1000 या संख्यांची ओळख page no 18

इयत्ता  –    3 री     विषय –  गणित  1000 या संख्यांची ओळख      page no 18

school education ,elementary school ,top elearning websites 

खाली दिलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा आणि  1000 या संख्यांची ओळख समजावून घ्या    (सेमी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठीच्या खाली अभ्यास आहे ) 

बेरीज करा 

Introducing the number 1000

सेमी च्या विद्यार्थ्यांनी खालील व्हिडिओ  पहावा

Solve it