♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – 3 री विषय – इंग्रजी Can you page no 19

इयत्ता – 3 री    विषय –  इंग्रजी Can you        page no 19

खालील व्हिडिओ पहा व व्हिडिओ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे कविता गाण्याचा व त्याप्रमाणे कृती करण्याचा  प्रयत्न करा . तसेच कविता सुंदर हस्ताक्षरात  आपल्या  वहीत  लिहून काढा 

Can you hop like a rabbit ?

Can you jump like a frog ?

Can you fly like a bird ?

Can you run like a dog ?

Can you walk like a duck ?

Can you swim like a fish ?

And be still like a good child

As still as this ?