♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता-२ री विषय – इंग्रजी Look, listen, repeat and read. page no 11

इयत्ता-२ री   विषय –  इंग्रजी  2.2 Action Time      page no 15

खालील व्हिडिओ पहा व व्हिडिओ खाली असणाऱ्या आता चित्रात दाखवल्याप्रमाणे बोलण्याचा व वाचण्याचा  प्रयत्न करा .