♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता – ४ थी विषय – इंग्रजी Make a list page no 19

इयत्ता – ४ थी   विषय –  इंग्रजी Make a list         page no 19

खालील व्हिडिओ पहा व व्हिडिओ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे शब्द तयार करण्याचाकरण्याचा  प्रयत्न करा . सुंदर हस्ताक्षरात  आपल्या  वहीत  लिहून काढा 

https://youtu.be/dKhalBL77NU