♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 3 री सेतू अभ्यास दिवस 9

विषय  – मराठी 

चित्रावरून लेखन

वरील चित्र पाहून प्रत्येक चित्रा विषयी दोन ते तीन वाक्य लिहा

परिचित(तुम्हाला माहित असलेल्या )  वस्तूंचे चित्र काढून त्यावर एक-दोन वाक्य लिहा . उदा. बॉल, झाड, बस, चिमणी,  इत्यादी वस्तूंचे चित्र काढून याविषयी एक दोन वाक्य लिहा

विषय  – गणित

खालील संख्या ओळखा व लिहा 

विषय  – इंग्रजी 

Read the sentences carefully and copy them.

खालील वाक्य आपल्या वहीत जसेच्या तसे पाहून लिहा

खालील चित्रा विषयी एक वाक्य  लिहा 

उदाहरणार्थ :  Look at the book

विषय  – परिसर अभ्यास

7 आपले गाव आपले शहर 


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक कराखालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

१. गाव व शहर यातील फरक सांग ?

उत्तर : ………………………………………….

२. गावातील घरे कशी असतात?

उत्तर : ………………………………………….

३. गाव मोठे असते की शहर ?

उत्तर : ………………………………………….

4. खालील चित्राचे निरीक्षण करून वेगळेपण शोध?

5 आपल्या गावातील वाहतुकीच्या साधनांची नावे सांग?

उत्तर : ………………………………………….

6. तुम्ही पाहिलेल्या गाव व शहर यांची नावे लिही ?

उत्तर : ………………………………………….

7. वाहनाची गर्दी कोठे असते? (शहर/गाव )

उत्तर : ………………………………………….

8. तुम्हाला कोठे राहायला आवडते व का?

उत्तर : ………………………………………….

9. गाव व शहर यातील फरक शोध ?

उत्तर : ………………………………………….

विषय  – कृतीपत्रिका 8 

पाण्याचे उपयोग.

संदर्भ : इयत्ता दुसरीच्या ‘खेळू, करु, शिकू’ या पाठ्यपुस्तकातील पृ.क्र. ३६, ३७.

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

१) सकाळी उठल्यावर सगळ्यात पहिले तुम्ही काय करता?

उत्तर : ………………………………………….

२) त्यासाठी तुम्हाला कशाची गरज लागते?

उत्तर : ………………………………………….

3) पाणी पिण्यासाठी प्राणी कोठे जातात?

उत्तर : ………………………………………….

4) उन्हाळ्यात पक्ष्यांना पिण्यासाठी पाणी मिळावे यासाठी तुम्ही काय करता?

उत्तर : ………………………………………….

5) घरातील पाणी स्वच्छ राहावे यासाठी तुम्ही कोणते प्रयत्न करता?

उत्तर : ………………………………………….

6) पाण्याची बचत व्हावी यासाठी तुम्ही कोणते प्रयत्न कराल ?

उत्तर : ………………………………………….