♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 3 री सेतू अभ्यास दिवस 7

इ   3 री  सेतू अभ्यास दिवस  7

विषय  – मराठी 

क्षेत्र मौखिक भाषा विकास संबोध गोष्ट सांगणे 

खालील व्हिडिओ मधील गोष्ट पहा व त्याप्रमाणे आपल्या पालकांना गोष्ट सांगा

या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

विषय  – गणित


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

तुझ्या घरी असलेल्या वाहनांच्या नंबर प्लेटवरील संख्या लिहून काढ, घघरातील टी.व्ही. च्या रिमोटवर असलेल्या अंकांपासून संख्या तयार कर.

उत्तर : ………………………………………….

विषय  – इंग्रजी

Read and copy the words. 

खालील शब्दा मोठ्याने वाचा व आपल्या वहीत लिहा 

Complete the spellings and get the meaningful word.

खालील रिकाम्या जागी योग्य  अक्षर वापरून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा 

विषय  – परिसर अभ्यास  कृतिपत्रिका 7

आपल्या गावाची ओळख


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

१. चहा बनविण्यासाठी कोणकोणत्या वस्तू लागतात?

उत्तर : ………………………………………….

२. चहा बनविण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू आपणास कोठे मिळतात?

उत्तर : ………………………………………….

३. दुकानात आणखी कोणकोणत्या वस्तू मिळतात?

उत्तर : ………………………………………….


इयत्ता तिसरी पाठ्यपुस्तक पान क्र ३३, 

१. अनेक वस्त्यांचे मिळून काय तयार होते?

उत्तर : ………………………………………….

१. गावाचे नाव कशामुळे प्रसिद्ध होते?

उत्तर : ………………………………………….

२. शेतीसाठी कोणकोणते अवजारे लागतात?

उत्तर : ………………………………………….

१. तुमच्या गावाबद्दलची माहिती मिळवा?

उत्तर : ………………………………………….

२. तुमच्या परिसरात असणाऱ्या पुरातन वास्तूची नावे लिहा?

उत्तर : ………………………………………….

विषय  – परिसर अभ्यास कृतीपत्रिका 7

परिसरातील व्यवसाय 

प्रश्न १) तुमच्या परिसरातील लोक कोण कोणत्या प्रकारची कामे करतात?

उत्तर : ………………………………………….

प्रश्न २) आपल्याला अन्नधान्य कोणामुळे मिळते ?

उत्तर : ………………………………………….

प्रश्न ३) कोण काय करते?

१) डॉक्टर ……………………………………….

२) सैनिक ……………………………………….

३) शिक्षक ……………………………………….

४) पोस्टमन ……………………………………….

उत्तर : ………………………………………….