♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इ 2 री सेतू अभ्यास दिवस 7

इ   2 री  सेतू अभ्यास दिवस  7

विषय  – मराठी 

अध्यायान क्षेत्र – लिपीची जाण 

स्वतःचे नाव लिहा 

उत्तर :-…………………………

तुमच्या  नावाच्या पहिल्या अक्षरापासून तयार होणारी इतर नावे तयार करा 

उत्तर :-…………………………

विषय  – गणित 


या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

विषय  – इंग्रजी 

 Activity ७ 

खालील अक्षरांचे उच्चार लिहा 

 उदाहरणार्थ  b sounds  ब……

In the word zip, ‘z’sounds …….  

In the word watch , ‘w’sounds …….  

In the word boy, ‘b’sounds …….  

In the word dog, ‘d’sounds ……. 

 In the word rat, ‘r’sounds ……..