♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता 3 री विषय – परिसर अभ्यास 6 आपल्या गावाची ओळख page no 33

इयत्ता  3 री    विषय –  परिसर अभ्यास  .6. आपल्या  गावाची ओळख  page no 33-34

खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

खालील शब्द कोट्यातून गावाची नावे शोधून आपल्या वहीत लिहा 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वही सुंदर हस्ताक्षरात लिहा 

१ पूर्वी माणूस कसे जीवन जगत असायचा ? 

 उत्तर – …………………………….

२ माणूस जगण्यासाठी कशावर अवलंबून असायचा ? 

 उत्तर – …………………………….

३. गाव कसे तयार झाले ? 

 उत्तर – …………………………….

४.शेती करण्यासाठी कोणकोणत्या अवजारांची गरज लागते त्याची यादी तयार करा  ? 

 उत्तर – …………………………….

 ५. गावात कोणकोणत्या  वास्तू असतात त्यांची नावे लिहा ? 

 उत्तर – …………………………….

६ जागतिक वारसा दिन म्हणून कोणता दिवस ओळखला जातो ? 

७ गावाला कशामुळे  मोठेपणा मिळतो  ? 

या पाठा खालील पुस्तकातील पान क्रमांक  ३७  वरील   प्रश्न उत्तरे आपल्या वहीत लिहा 

अत्यंत सोप्या पद्धतीने इंग्रजी बोलायला शिका , सोप्या पद्धतीने इंग्रजी कसे बोलायचे हे मराठीतून सांगणारे व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील बटनावर क्लिक करा