♦ आपली इयत्ता निवडा ♦

१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी

इयत्ता २ री विषय – मराठी १० चिंटू रुसला चिंटू हसला page no २६

इयत्ता  २ री    विषय – मराठी .१०. चिंटू रुसला…चिंटू हसला  page no २६  

खालील व्हिडिओ पहा व घटक समजावून घ्या. 

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वही सुंदर हस्ताक्षरात लिहा 

१ चिंटू वर  शाळेतील मुले का हसायची ? 

 उत्तर – …………………………….

२ चिंटू कोणावर चिडायचा ? 

 उत्तर – …………………………….

३. चिंटूला एक दिवस ॠतुजाताई  काय म्हणाली ? 

 उत्तर – …………………………….

४.चिंटूला अभ्यास करताना का  आनंद वाटायचा नाही ? 

 उत्तर – …………………………….

 ५. चिंटू का  हसू लागला ? 

 उत्तर – …………………………….

खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्या वहीत लिहा .

अत्यंत सोप्या पद्धतीने इंग्रजी बोलायला शिका , सोप्या पद्धतीने इंग्रजी कसे बोलायचे हे मराठीतून सांगणारे व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील बटनावर क्लिक करा